23 augusti, 2021

Remissyttranden

Remiss – SKGS avstyrker förslaget att dela upp ansökan om slutförvaret.

SKGS avstyrker förslaget att bryta ut den del som avser CLAB från Svensk Kärnbränslehantering (SKB) ansökan.

Att nu dela upp ansökan är en komplicerad process som skulle innebära stora osäkerhetsmoment och juridiska risker i den fortsatta prövningen i domstol. Risken är stor att detta tar lång tid och äventyrar kärnkraftverkens elproduktion. SKGS uppmanar regeringen att ge kärnkraftsindustrin möjlighet att ta ansvar för hela slutförvarssystemet och därmed säkra fossilfria elleveranser till svensk industri.

Hela remissvaret finner ni nedan.