12 januari, 2021

Remissyttranden

Remissvar – Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet

SKGS konstaterar att den nu remitterade promemorian i allt väsentligt innehåller samma förslag som tidigare och att inga förändringar har gjorts som åtgärdar de allvarliga brister som vi och inte minst expertmyndigheten Energimarknadsinspektionen påtalat.

SKGS avstyrkte den 4 maj 2020 regeringens förslag om särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet. Regeringens proposition om detta avfärdades sedan av en majoritet i Riksdagen och drogs då tillbaka av Regeringen. SKGS konstaterar att den nu remitterade promemorian i allt väsentligt innehåller samma förslag som tidigare och att inga förändringar har gjorts som åtgärdar de allvarliga brister som vi och inte minst expertmyndigheten Energimarknadsinspektionen påtalat.

SKGS avstyrker förslaget med följande motivering:

  • Förslaget ger ensidigt fördel åt den starkare parten och brister i kundperspektiv
  • Förslaget innebär ett kringgående av begränsningen av elnätsbolagens möjligheter att föra vidare outnyttjat underskott i mer än en tillsynsperiod
  • Förslaget tillför inget som inte redan krävs av eller garanteras av den gällande elnätsregleringen vad gäller elnätsföretagens kostnadstäckning
  • Förslaget skapar inga drivkrafter för elnätsföretag att investera för att avhjälpa kapacitetsbrist
  • Föreslagen rätt att fördela investeringsbeloppen mellan olika redovisningsenheter strider mot elnätsregleringens grundprinciper
  • Energimarknadsinspektionen avstyrker från införande av förslaget

SKGS anser att följande förändringar är absolut nödvändiga:

  • Höj kapitalbaskravet till minst 8-10 procent
  • Elnätsföretag som använder det särskilda investeringsutrymmet ska visa att de vidtagit åtgärder som stärker kapaciteten i elnäten utöver redan planerade och kostnadstäckta investeringar. Elnätsföretag som inte kan redovisa att så skett ska förlora rätten att använda det särskilda investeringsutrymmet och kunderna ska kompenseras.

Hela remissvaret kan ni läsa nedan