03 april, 2017

Remissyttranden

Remissyttrande från SKGS av Energimarknadsinspektionens rapport Kommissionsriktlinjer och nätföreskrifter för el

SKGS lämnar följande synpunkter på Energimarknadsinspektionens betänkande.

SAMMANFATTNING

SKGS anser att:

  • Vid omröstning även med mindre än 5 medlemsstater gällande FCA, så måste det vara klarställt hur beslut ska tas i de fall enhällighet inte kan nås
  • Vid händelse av Force Majeure för FCA, får inte beslutsprocessen vara sådan att den fördröjer nödvändiga snabba beslut
  • När det gäller anslutningskoderna och regelverk gällande ansvarsfrågorna, så är det alternativ D som är det mest lämpliga, vilket innebär att SvK tar fram underlag och EI är beslutande organ
  • Ansvarsfrågan för tröskelvärden ska hanteras av EI. Det är mest lämpligt att en myndighet handlägger samtliga frågor för anslutningskoderna
  • Nya elproduktionsanläggningar mycket väl kan hanteras av EI, och befintliga av Svenska Kraftnät. Men, när så omfattande ombyggnad sker på en befintlig anläggning att den ”klassas” om, ska den anses som en ny anläggning och inte längre hanteras av Svenska Kraftnät, utan av EI.
  • Rapporter som skrivs om avhjälpande åtgärder av systemansvariga för överföringssystemet ska skickas till den nationella tillsynsmyndigheten, men SKGS anser att den även ska skickas till de som har blivit berörda av händelsen
  • Någon form av sanktionsmöjlighet måste finnas för att på något sätt säkerställa en efterlevnad av nätkoderna. Det borde också vara lika självklart att en sådan sanktionsmöjlighet tas fram så den är klar när förordningarna träder i kraft
  • EI:s förslag till driftkod i artiklarna under 6.4 är rätt sätt att fördela ansvaret

Läs remissyttrandet i sin helhet (pdf)

Stockholm 3 april 2017

Patrik Carlén och Bengt Arne Waldén

För SKGS