09 mars, 2016

Remissyttranden

Remissyttrande från SKGS av utkast till förordning om effektreserv med konsekvensanalys

SKGS lämnar synpunkter på Miljö- och energidepartementets utkast till förordning och promemoria innehållande konsekvensanalys. SKGS anser: • Att det i nuvarande energipolitiska läge är positivt att effektreserven förlängs • Att storleken redan 2017 snarare bör ökas än minskas • Att förordningen inte ska begränsa effektreservens storlek så som föreslås, utan att den ska kunna uppgå till det som lagen tillåter • Att en regelbunden översyn behöver göras av effektreservens omfattning och storlek • Att den andel av effektreserven, som skapas genom avtal om minskad elförbrukning, omgående ska ökas till att vara minst 40 procent • Att Svenska Kraftnät (SvK) vid upphandling av minskad elförbrukning bör förenkla förfarandet och högre värdera förbrukningsreduktionens korta verkställandetid • Att det är rätt prioritering att SvK när de ingår avtal med elproducenter i första hand tar hänsyn till tillgänglighet och uthållighet • Att det är tveksamt om kostnaden för en miljöanpassning av effektreserven motsvarar den miljönytta som uppnås • Att om regeringen väljer att driva en miljöanpassning, så bör en finansiering tas fram, som inte belastar den elintensiva industrin

Läs hela remissvaret här