27 mars, 2017

Remissyttranden

Remissyttrande från SKGS om Energikommissionens betänkande Kraftsamling för framtidens energi (SOU 2017:02)

SKGS lämnar följande synpunkter på betänkandet.

SAMMANFATTNING

SKGS anser att:

 • Relationen mellan målet om 100 procent förnybart 2040 och kärnkraftens framtid bör förtydligas
 • En elproduktion med lågt klimatavtryck, oavsett produktionsteknologi, bör vara målet för 2040
 • Vikten av konkurrenskraftiga elkostnader för industrin bör ytterligare betonas
 • Förlängning och utökning av elcertifikatssystemet får inte innebära ökad systemkostnad för basindustrin
 • Havsbaserad vindkraft ska bära sina egna anslutningskostnader
 • Förändring av produktionsskatterna för kärn- och vattenkraft är nödvändiga för att säkerställa ett väl fungerande elsystem
 • Kärnavfallsfonden bör ges utökade placeringsmöjligheter
 • Utökad drifttid längre än 40 år bör användas för beräkning av kärnavfallsavgifter för reaktorinnehavare
 • Kommande proposition från regeringen angående vattenkraftens villkor måste tydligt slå vakt om vattenkraftens betydelse för elsystemets funktion
 • Investeringar i ökad överföringskapacitet måste vara kostnadseffektivt för elkunderna och får inte driva upp nätkostnaderna på ett oskäligt sätt
 • ”Energy-only” är en lämplig marknadsmodell under rådande förutsättningar
 • Efterfrågeflexibilitet ska vara frivillig och marknadsbaserad
 • Undantaget av höjning av energiskatten på el ska anses omfatta el i tillverkningsprocessen i tillverkande företag, inte enbart elintensiva sådana
 • Genomförandegruppen har en viktig roll och det är glädjande att den redan börjat sitt arbete

Läs remissyttrandet i sin helhet (pdf)

 

Stockholm 27 mars 2017

Anna Holmberg

Energidirektör SKGS