23 mars, 2017

Remissyttranden

Remissyttrande från SKGS om Energimarknadsinspektionens rapport om förutsättningar för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet

SKGS lämnar följande synpunkter på Energimarknadsinspektionens (Ei) rapport.

SAMMANFATTNING

 • Det inte är vilja/ovilja som avgör om en elintensiv industri arbetar med efterfrågeflexibilitet eller inte, utan beslutet baseras på fyra viktiga faktorer:
  • Företaget måste ha en produktionsprocess och -utrustning som tillåter flexibel elanvändning
  • Den totala värdekedjan måste kunna hantera att vissa delavsnitt körs flexibelt och andra kontinuerligt
  • Flexibiliteten får inte inverka menligt på förmågan att leverera till kund
  • Det måste löna sig företagsekonomiskt att flexa
 • Efterfrågeflexibilitet måste bygga på frivillighet och vara marknadsbaserad
 • Delar av den av Ei angivna potentialen för efterfrågeflexibilitet i elintensiv industri är redan intecknad
 • Rapportens scenarier för elsystemet 2030 är inte uppdaterade efter det att energiöverenskommelsen (EÖ) slöts, varför Ei:s slutsatser om behov av efterfråge-flexibilitet kan ifrågasättas
 • Förslag om mer information om efterfrågeflexibilitet får inte innebära att det över tid införs bindande krav mellan lagstiftningar om energikartläggning och efterfrågeflexibilitet
 • Svenska Kraftnät (SVK) bör få föreslagna uppdrag avseende balansmarknaden med tillägget att prisinformation gällande reglerkraftsmarknaden bör göras mer tillgänglig
 • Elintensiv industri vill gärna se lägre, men inte proportionerlig, skatt
 • Det föreligger oklarheter i Ei:s uppskattningar av kostnad och nytta av efterfrågeflexibilitet

Läs remissyttrandet i sin helhet (pdf)

 

Stockholm 23 mars 2017

Anna Holmberg

Energidirektör SKGS