26 september, 2018

Remissyttranden

Remissyttrande från SKGS över Energimarknadsinspektionens (Ei) rapport Samhällsekonomiska analyser vid investeringar i stamnätet för el, Ei R2018:06

SKGS tillstyrker förslaget om krav på samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar vid investeringar i stamnätet, men anser också att kravet måste kunna frångås vid särskilda skäl. Vilka dessa skäl kan vara behöver tydliggöras av Ei.

SKGS anser att Ei:s förslag om hur avgränsning av analyser ska göras och effekter bedömas är oklart. Det finns en uppenbar risk att den geografiska ytan blir stor och atRemissyttrande från SKGS över Energimarknadsinspektionens (Ei) rapport Samhällsekonomiska analyser vid investeringar i stamnätet för el, Ei R2018:06

SKGS betonar att de tre mål som anges för att bedöma politisk måluppfyllelse inte fullt ut omfattar energipolitikens tre grundpelare. Därför anser SKGS att Ei på denna punkt bör omarbeta sitt förslag.
SKGS ser förslaget om att använda VOLL för att kvantifiera systemtillräcklighet som osäkert, eftersom VOLL inte är ett och samma värde vid alla tidpunkter eller för alla användare. Användningen av VOLL riskerar därför att bli en osäkerhetsfaktor i analyserna.

SKGS avstyrker att SvK ska analysera efterfrågeflexibilitet som alternativ till nätinvestering, inte för att flexibilitet inte skulle kunna vara ett alternativ, utan på grund av att SvK är fel instans. Det är alltid användaren som rätt kan bedöma tillgång på och möjlighet till flexibilitet.

SKGS avstyrker också att SvK ska analysera annan lokalisering av användare som alternativ till nätinvestering, eftersom detta har planekonomiska drag och eftersom SvK inte heller här besitter kunskap för att korrekt kunna bedöma lokalisering ur ett företagsekonomiskt perspektiv.

Läs hela remissyttrandet:  Remissyttrande från SKGS över Energimarknadsinspektionens (Ei) rapport Samhällsekonomiska Remissyttrande från SKGS över Energimarknadsinspektionens (Ei) rapport Samhällsekonomiska analyser vid investeringar i stamnätet för el, Ei R2018:06