20 oktober, 2017

Remissyttranden

Remissyttrande från SKGS över Energimarknadsinspektionens rapport 2017:05, Ny modell för elmarknaden

SKGS lämnar följande synpunkter på Energimarknadsinspektionens (Ei) rapport.

SAMMANFATTNING

SKGS avstyrker att den elhandlarcentriska modellen införs för den elintensiva industrin.

SKGS tillstyrker att en central informationshanteringsmodell för elmarknaden införs.

SKGS anser vidare:

  • Att införandet av elhandlarcentrisk modell och elmarknadshubb bör åtskiljas
  • Att monopol- och marknadsbaserad verksamhet inte ska blandas
  • Att den elhandarcentriska modellen kommer att ytterligare stärka marknadspositionen för vertikalt integrerade företag, utan att kundnyttan ökar
  • Att den elintensiva industrins perspektiv och behov inte i tillräcklig grad har beaktats vid framtagande av förslagen
  • Att åtgärder måste vidtas för att kundens data i elhubben inte lämnas ut till tredje part utan kundens godkännande
  • Att införande av elhubb måste förbättra leveranstid för och kvalitet på mätdata
  • Att ytterligare diskussioner måste föras om hur elhubben ska finansieras

Läs hela remissyttrandet här (pdf)