14 oktober, 2015

Remissyttranden

Remissyttrande från SKGS över Energimyndighetens rapport Elransonering

SKGS har lämnat följande synpunkter på Miljö- och energidepartementets remiss om Energimyndighetens rapport om elransonering.

SKGS:
•    Välkomnar att myndigheten har utrett en hanteringsmodell för elransonering
•    Anser att även bostäder, service och transporter måste ta sin del av ansvaret vid en elenergibrist
•    Ifrågasätter om myndigheten uttömt alternativa åtgärder andra än elransonering för att hantera långvarig elenergibrist
•    Anser att det bästa sättet för att minimera risken för akut elenergibrist är att värna dagens produktionsmix
•    Noterar att den föreslagna metoden för elransonering skulle slå mycket hårt mot den elintensiva industrin
•    Betonar att delar av den elintensiva basindustrin redan arbetar med användarflexibilitet
•    Anser att flera praktiska aspekter kring den föreslagna metoden för elransonering behöver utvecklas ytterligare:
–   Ransoneringsperiodens tilldelningsperioder bör göras kortare än två veckor
–    Referensperioden för tilldelning bör inte låsas till vissa kalenderveckor
–    Tilldelning till flera uttagspunkter inom samma företag måste kunna adderas ihop för att sedan allokeras till en eller ett par valda uttagspunkter
–    Elförbrukningsdata får inte göras publikt tillgängliga
–    Nord Pool Spots systempris bör används för beräkning av överförbrukningsavgift
•    Anser att Svenska Kraftnät bör ges en jämställd roll med myndigheten i samordningen av elransoneringen
•    Känner stark oro för den definition av begreppet trygg energiförsörjning som finns i bilaga 1

Läs hela remissvaret här