06 mars, 2015

Remissyttranden

Remissyttrande från SKGS över promemoria ”Ambitionshöjning inom elcertifikatssystemet till 2020”

SKGS anser: * Att förslaget om höjda ambitioner i elcertifikatsystemet inte bör hanteras separat, så som föreslås, utan beredas inom energikommissionen * Att förslagets konsekvensanalys är bristfällig, då den saknar ett brett systemperspektiv * Att det saknas underlag för att bedöma förslagets effekter på svensk basindustris konkurrenskraft * Att förslaget mot denna bakgrund inte kan ligga till grund för lagstiftning

Beredning inom energikommissionen

Regeringens tidigare givna besked om att en energikommission ska tillsättas är enligt SKGS:s åsikt mycket välkommet, eftersom det behövs en bred genomlysning av hur mycket el Sverige behöver och vilken energimix vårt land ska eftersträva.
Arbetet i energikommissionen bör ha som mål att framtidens elförsörjning ska uppfylla tre grundläggande krav:

  • Systemet ska vara stabilt med hög leveranssäkerhet.
  • Produktionen av elektricitet ska ske med så liten påverkan på miljön som möjligt.
  • Systemkostnaden – summan av kostnaderna för att producera elen och för att föra den via stamnät och distributionsnät till brukarna – ska vara internationellt konkurrenskraftig.

Ladda ner och läsa hela remissyttrandet här