25 september, 2017

Remissyttranden

Remissyttrande från SKGS över promemoria med förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft

SKGS lämnar följande synpunkter på Miljö- och energidepartementets promemoria.

Att Sverige har ett elsystem med låg systemkostnad, hög tillförlitlighet och begränsad miljöpåverkan är en viktig förutsättning för den svenska basindustrins globala konkurrenskraft. Vattenkraften utgör en mycket viktig komponent i detta elsystem, eftersom den bidrar med energi, effekt, reglerförmåga och systemtjänster. SKGS välkomnade därför de vattenkraftsrelaterade delarna av den energiöverenskommelse som slöts i juni 2016.

Svenskt Näringsliv (SN) har analyserat promemorians förslag utifrån ett brett perspektiv, det vill säga med avseende på vattenkraft och annan vattenrelaterad verksamhet. SN framhåller i sitt yttrande en rad allvarliga brister i förslaget både vad gäller vattenkraften och annan vattenrelaterad verksamhet och har därför gett förslag på ändringar för att säkerställa att bristerna åtgärdas.

Även SKGS har bedömt förslaget utifrån ett brett perspektiv. Detta för att säkerställa att den föreslagna lagstiftningen inte skulle inverka menligt på basindustrins möjligheter att långsiktigt utveckla sina verksamheter.

SKGS stödjer fullt ut det remissvar som SN lämnat in.

Läs remissyttrandet i sin helhet (pdf)