01 september, 2015

Remissyttranden

Remissyttrande från SKGS över promemorian Effektfrågan

SKGS har lämnat följande synpunkter på Miljö- och energidepartementets promemoria Effektfrågan.

Sammanfattning

SKGS tillstyrker att lagen (2003:436) om effektreserv förlängs till och med den 15 mars 2025. Vad gäller kostnaden för effektreserven anser SKGS att den ska bäras av de som orsakar behovet och inte som för närvarande av kundkollektivet. Så länge alla nuvarande kärnkraftsreaktorer är igång anser SKGS att Svenska Kraftnät (SvK) bör fortsätta att handla upp 1 000 MW. Tidigare beslut om nedtrappning till 750 MW bör däremot upphävas. Om aviseringarna om förtida nedstängning av reaktorer blir verklighet tror SKGS att SvK kan behöva omvärdera effektbalansens storlek.
SKGS tillstyrker därför att lagtexten behålls intakt, eftersom den ger utrymme för SvK att upphandla mer kapacitet om behov skulle föreligga.

SKGS tillstyrker också att SvK ges möjlighet att ingå avtal om minskad elförbrukning utan några särskilda begränsningar när det gäller möjliga avtalspartner. SKGS anser vidare att SvK bör överväga att ge en högre utvärderingspoäng till förbrukningsreduktion, som kan verkställas inom till exempel 15 minuter, än till produktionskapacitet, som kan ta 1-2 timmar att dra igång.

SKGS avstyrker däremot förslaget om särskilda miljökrav för upphandlingen av den produktionskapacitet som ingår i effektreserven.

Läs hela remissvaret här