15 juni, 2017

Remissyttranden

Remissyttrande från SKGS över Statens Energimyndighets rapport om havsbaserad vindkraft

SKGS lämnar följande synpunkter på Energimyndighetens (STEM) rapport om havsbaserad vindkraft.

SAMMANFATTNING

SKGS tillstyrker STEM:s slutsats att ett särskilt stöd till havsbaserad vindkraft, utöver elcertifikatssystemet, inte är motiverat före år 2030. SKGS bygger sitt ställningstagande på följande i rapporten redovisade slutsatser:

  • Den samhällsekonomiska kostnaden överstiger nyttan
  • Klimatnyttan av ett särskilt stöd kan ifrågasättas
  • Elsystemets utmaningar framöver löses inte genom att bygga havsbaserad vindkraft

SKGS avstyrker STEM:s idé om att eventuellt göra en mindre utbyggnad (än de 15 TWh som STEM baserar sin rapport på). Även för en mindre utbyggnad är den samhällsekonomiska kostnaden större än nyttan.

SKGS avstyrker STEM:s förslag om att införa ”någon form av regelbundna kontrollstationer” för att bevaka utvecklingen. Vi befarar att sådana stationer av berörda marknadsaktörer lätt kan uppfattas som delmoment, vilka ska leda fram till ett för dem önskat politiskt slutmål, i detta fall införandet av ett riktat särskilt stöd.

SKGS anser fortsatt att havsbaserad vindkraft ska bära sina egna anslutningsavgifter. Om regeringen dock väljer att initiera en utredning om eventuell slopning anser SKGS att denna utredning måste få ett uppdrag att arbeta heltäckande och att förutsättningslöst utvärdera för- och nackdelar. Speciellt fokus bör ligga på hur en slopning skulle kunna finansieras och hur detta skulle påverka kundkollektivets nättariffer.

Läs remissyttrandet i sin helhet (pdf)