13 november, 2015

Remissyttranden

Remissyttrande från SKGS över Svenska Kraftnäts (SvK) nätutvecklingsplan

SKGS har getts möjlighet att delge sina synpunkter på Svenska Kraftnäts (SvK) nätutvecklingsplan och lämnar följande svar SKGS anser: • Att planen är välskriven men har brister i hur samhällsnyttan analyseras • Att reinvesteringar i existerande nät måste prioriteras • Att en diskussion måste till om avvägning mellan nytta och kostnad för politiskt framdrivna investeringar • Att de förväntade höjningarna av effektavgiften är oacceptabla • Att producenterna måste bära större del av de ökade kostnaderna • Att den försämrade effektbalansen i SE3 och SE4 är mycket oroande • Att det blir ökad risk för prisskillnader mellan södra och norra Sverige

Läs hela remissvaret här