21 maj, 2018

Remissyttranden

Remissyttrande Statens energimyndighets rapport ER 2018:6 om slopande av anslutningskostnaden för havsbaserad vindkraft

SKGS avstyrker båda förslagen till slopande av anslutningskostnaden för havsbaserad vindkraft. Vi anser att havsbaserad vindkraft ska bära sina egna kostnader, precis som andra kraftslag eller ny användning måste göra när de ansluter sig till elsystemet.

Vi baserar vårt avstyrkande på följande:

  • Att den nu gällande principen vid anslutning fortsatt måste gälla, d.v.s. att den som åsamkar en kostnad för elsystemet också ska stå för den samma.
  • Att förslagen inte är kompletta då de inte är fullt ut utredda, varken gällande total kostnad för samhället och kundkollektivet eller eventuella problem gentemot EU:s statsstödsregler eller rättsläget för en eventuell avgift.
  • Att kostnaderna för förslagen riskerar att sänka den elintensiva industrins internationella konkurrenskraft.
  • Att förslagen underminerar tilltron till elcertifikatssystemet och ökar de totala kostnaderna i elsystemet.
  • Att förslagen går emot Energimyndighetens egen tidigare dragna slutsats om att stöd till havsbaserad vindkraft utöver elcertifikatssystemet inte är samhällsekono-miskt motiverat före 2030

SKGS anser vidare:

  • Att uppdraget utformades på ett sätt som inte överensstämmer med Energi-kommissionens slutbetänkande
  • Att Energimyndigheten väljer att återge 2040-målet felaktigt

Läs hela remissyttrandet: Remissyttrande från SKGS över Statens energimyndighets rapport ER 2018:6 om slopande av anslutningskostnaden för havsbaserad vindkraft