15 juni, 2023

Debattartiklar

Replik – DN debatt 15 juni

Ellevio skriver på DN debatt att en förändrad elnätsreglering riskerar nödvändiga investeringar i elnätet, SKGS håller inte med. Elnätet behöver byggas ut i rekordfart, men det innebär inte att vi ska ge upp kundperspektivet i elnätsregleringen. Det är viktigt att elnätsmonopolen regleras så att elanvändarna inte betalar mer än kostnaderna för de faktiska investeringarna i elnätet och en rimlig vinst till elnätsägarna. Elnätsregleringen måste utformas så att den inte slår alltför hårt mot industrins konkurrenskraft.

SKGS kartläggning av industrins elbehov visar att elbehovet ökar med 70 TWh redan till år 2030, som en konsekvens av elektrifieringen. För att klara klimatomställningen behövs stora investeringar i ny fossilfri elproduktion, vindkraft såväl som kärnkraft. Men precis som Ellevio påpekar så förutsätter omställningen ett utbyggt och moderniserat elnät.

Precis så som Ellevio konstaterar behövs åtgärder för att underlätta utbyggnaden av elnätet. Det är inte rimligt att nätutvecklingen försenas på grund av långdragna tillståndsprocesser. Lagstiftningen behöver omgående reformeras för att klara den stora kapacitetshöjning som industrins klimatomställning kräver.

Kapacitetsbrist i elnätet drabbar enskilda industrier hårt. Nyligen blev det klart att elnätet inte räcker till för mer än en mindre del av de 470 MW el som fem kemiföretag i Stenungssund ansökt om till 2030. Detta leder till förseningar och risk för att investeringarna sker utomlands istället. Denna situation finns på flera orter i landet och det är bra att Ellevio belyser detta i sin rapport.

Basindustrierna delar dock inte Ellevios och andra elnätägares perspektiv när det kommer till elnätregleringen. Vi välkomnar att Energimarknadsinspektionen förändrar beräkningsmodellen för nätbolagens intäktsramar. Det tidigare modellerna har i praktiken gett nätägarna ökade intäkter som inte omsatts i investeringar i elnätet och därmed endast bättrat på lönsamheten.

Elnätet ska vara till för kunderna, inte tvärtom. Nätregleringens främsta syfte skall vara att tillförsäkra kunderna en stabil överföring av el till så låga kostnader som möjligt. Kunderna ska dock endast betala för faktiska investeringar i elnätet och aldrig mer än en gång.

Energimarkandsinspektionen ska skydda kundernas intressen på en monopolmarknad. Även om det är angeläget att elnätet byggs ut i ökad takt så är det inte ett skäl att ensidigt gynna elnätsföretagen. Elnätsföretagen ska få kostnadstäckning för sina investeringar och skälig vinst. Elnätsregleringen måste garantera att elanvändarna inte betalar för mycket för elnätet.