26 april, 2022

Nyheter

Rickard Nordin (C): ”Det finns en enorm investeringsvilja i havsbaserad vindkraft”

Inför valet i september har SKGS intervjuat partiernas energipolitiska talespersoner. Även energiminister Khashayar Farmanbar (S) har intervjuats. I den här intervjun redogör Centerpartiets energipolitiske talesperson Ríckard Nordin för partiets energipolitik och hur den påverkar svensk industri.

Hur ser Centerpartiet på elbehovet i framtiden?

”Vi borde möjliggöra en fördubbling. Vi har sagt 300 TWh och det är i praktiken en fördubbling. Det är viktigt att komma ihåg att staten inte bygger elproduktion. Däremot styr staten över stamnätet. Vi tycker att elsystemet ska klara en fördubbling utan kapacitetsproblem. Elproduktionen kommer att komma på plats, det finns många investerare som pockar på dörren.”

Vilka förslag har Centerpartiet hur man ska klara en fördubbling?

”Det finns ett väldigt stort behov av politiska åtgärder när det gäller tillståndsprocesser och de prövningar som sker. Ledtiderna är horribelt långa. Kan man kapa dem så vet vi att det också finns en väldigt stor investeringsvilja. Vi behöver också se över skatter och avgifter samt införa ersättningar lokalt till närboende, men också till de kommuner som upplåter mark till elproduktion.”

Hur vill Centerpartiet säkerställa en tillräcklig grad av planerbar elproduktion?

”Vi tycker inte att staten ska gå in och subventionera fram planerbar produktion. Planerbar elproduktion behöver inte heller var ett kraftslag. Det kan handla om att man har olika typer av industrier som är flexibla. Det pratar stålindustrin väldigt tydligt om. Vi ser dock gärna att balansansvaret skärps så att det kostar rejält att sälja el som sedan de facto inte levereras. Det skulle ge en marknadssignal att värdera planerbarhet högre.

Det skulle skapa en planerbarhet och det skapar också utrymme i systemet för dem som inte kan vara flexibla. Det finns med andra ord andra sätt att lösa planerbarheten på än att vi ska subventionera in kraftvärme och kärnkraft och möjligtvis ytterligare vattenkraft. Däremot är det viktigt att vi upphandlar de systemtjänster som behövs och att kostnaden läggs på dem som inte levererar det systemet behöver.

Det är viktigt att värna den vattenkraften vi har och att vi ökar möjligheten att ta ut effekt ur den. Då får vi en ökad planerbarhet. När det gäller miljöprövningen av vattenkraft är det viktigt att den lagstiftningen vi har får genomslag. Det ser vi inte på myndighetsnivå idag och man nyttjar inte alla undantag som är möjliga. Man håller sig inte till den 1,5 TWh i energiförlust som är den planerade. Det första steget är att se till så att vi inte driver ut en massa kraftverk i onödan.”

Hur ser Centerpartiet på kärnkraftens framtid?

”Det har varit tillåtet att bygga ny kärnkraft i Sverige sedan 2009. Vill man göra det på marknadsmässiga villkor inom den lagstiftning som finns så får man göra det. Det går även utmärkt att livstidsförlänga kärnkraft inom de lagar och regler som finns.”

Hur vill Centerpartiet lösa problemen med kapaciteten i elnätet?

”Först och främst ska vi komma ihåg att Svenska kraftnät har fått in enorma summor i flaskhalsintäkter. Det är i grunden de pengarna som de ska användas för att bygga ut. Börjar man att nyttja de pengarna då har vi kommit väldigt långt. Det är poängen med flaskhalsintäkterna. Det är pengar som redan är uttagna från kundkollektivet.

Vi behöver också korta ledtiderna kraftigt när det kommer till olika prövningar och införa rimliga ersättningar lokalt till de markägare och närboende som berörs. Då skulle också motståndet och överklagandena minska.”

Hur vill Centerpartiet säkerställa el till rimligt pris för industrin?

”Om man bygger ut elnäten så möjliggör man också mer produktion, vilket i sin tur sänker priserna. Lägg till kortade ledtider och andra åtgärder så kommer produktionen fram snabbare och billigare och sänker priserna ytterligare.”

Hur vill Centerpartiet effektivisera och göra tillståndsprocesserna mer förutsägbara?

”Regeringen har anammat det mål som Centerpartiet lanserade att halvera tillståndstiderna. Det är en god ambition att börja där. Kan vi nå längre så är det välkommet, men redan en halvering är en utmaning.

Vi vill att klimatnyttan ska vägas in i miljöbalken så att det sker en avvägning mellan olika typer av miljönyttor. Klimatnytta är också en miljönytta. Det behövs en helhetsbedömning även utifrån en global nivå inte bara den lokala närmiljön.

Det är också viktig för vindkraftsutbyggnaden att det går snabbare i tillståndsprocesserna. Det finns en enorm investeringsvilja när det kommer till havsbaserad vindkraft. Det handlar om 400 TWh, om man bara tittar på ansökningarna. Här handlar det om att regeringen ska fatta beslut om de ansökningar som ligger på deras bord och se till så att processen går snabbare överlag. Det finns väldigt många som vill vara med och bidra.

För att skapa en ökad acceptans för energiproduktion bör man få behålla fastighetsskatten lokalt. I dag går pengarna till Stockholm men miljöpåverkan är lokal. För oss är det självklart att det går ersättning både till dem som de facto är närboende men också till lokalsamhället. Vårt mål är att det ska ju vara lika mycket huggsexa om att få en vindkraftpark hos sig som det idag är att få en batterifabrik eller någon annan elproduktion.”

Hur vill Centerpartiet stärka industrins konkurrenskraft?

”När det kommer till energifråga har varit en historisk fördel för industrin i Sverige med rimliga elpriser. För oss är det självklart att vi ska behålla den fördelen. Då behöver energisystemet byggas ut mycket och till lägsta möjliga pris.

Vårt fokus, som kanske inte skiljer sig radikalt från andras, är att hålla ihop det miljömässiga med konkurrenskraften och leveranssäkerheten. Det vill vi göra genom att staten inte subventionerar kraftslag. Ska staten gå in och subventionera så måste det tas någonstans. Det kommer i slutändan vara konsumenterna och industrin som får betala.

Vi har nu fasat ut elcertifikatsystem. Vi ser att det finns väldigt mycket privat kapital som vill investera. Det skapar förutsättningar för sänkta elpriser.”