26 mars, 2021

Pressmeddelanden

RIKSDAGEN GODTAR REN FÖRMÖGENHETSÖVERFÖRING FRÅN ELNÄTSKUNDERNA TILL ELNÄTMONOPOLET

Efter svidande kritik avfärdades Regeringens proposition om särskilt investeringsutrymme av en majoritet i Riksdagen i maj 2020. SKGS konstaterar med besvikelse att den nu godtagna propositionen i allt väsentligt innehåller samma förslag som tidigare och att inga förändringar har gjorts som åtgärdar de allvarliga brister som vi och inte minst expertmyndigheten Energimarknadsinspektionen påtalat.

För att undvika en ren förmögenhetsöverföring från elnätskunderna till elnätmonopolet hade följande förändringar varit nödvändiga:

  • Elnätsföretag ska göra investeringar utöver de som de redan är kostnadstäckta av regleringen.
  • Elnätsföretag som använder det särskilda investeringsutrymmet ska visa att de vidtagit åtgärder som stärker kapaciteten i elnäten utöver redan planerade och kostnadstäckta investeringar. Elnätsföretag som inte kan redovisa att så skett ska förlora rätten att använda det särskilda investeringsutrymmet och kunderna ska kompenseras.

SKGS anser att beslutet med stor tydlighet visar att kundperspektivet inte tillmäts någon betydelse i elnätsregleringen.

  • Förslaget ger ensidigt fördel åt den starkare parten och brister i kundperspektiv
  • Förslaget innebär ett kringgående av begränsningen av elnätsbolagens möjligheter att föra vidare outnyttjat underskott i mer än en tillsynsperiod
  • Förslaget tillför inget som inte redan krävs av eller garanteras av den gällande elnätsregleringen vad gäller elnätsföretagens kostnadstäckning
  • Förslaget skapar inga drivkrafter för elnätsföretag att investera för att avhjälpa kapacitetsbrist
  • Föreslagen rätt att fördela investeringsbeloppen mellan olika redovisningsenheter strider mot elnätsregleringens grundprinciper
  • Energimarknadsinspektionen avstyrker från införande av förslaget

– Elnätet är till för kunderna, vi behöver en reglering av elnätmonopolet med ett tydligt kundperspektiv som levererar en stabil överföring till lägsta kostnad. Det är tydligt att dagens reglering är otillräcklig, säger Mikael Möller, IKEM och talesperson i elnätsfrågor för SKGS