13 mars, 2015

Pressmeddelanden

Risk för dyrare elsystem

Regeringen har presenterat en överenskommelse med Norge om en ambitionshöjning i elcertifikatssystemet, vilken innebär att Sverige ska öka subventionerna till förnybar elproduktion ytterligare.

I utredningen som föregått denna överenskommelse saknas en bedömning av vad ökade subventioner av förnybart innebär för det svenska elsystemet på sikt.

–    Vi ser inte att den höjda ambitionsnivån adresserar de långsiktiga utmaningar, som det svenska elsystemet står inför. Snarare är det så att höjningen politiskt driver fram investeringar, vilka skapar ytterligare utmaningar för balansen i det svenska elsystemet. Konsekvenserna av detta får användarna i slutändan betala, vilket försämrar konkurrenskraften för svensk basindustri, säger SKGS energidirektör Anna Holmberg.

SKGS menar att eventuella förslag om höjda ambitioner i elcertifikatsystemet inte bör hanteras separat, utan beredas inom den energikommission som nyligen tillsattes.

För mer information, kontakta:
Anna Holmberg, energidirektör SKGS, 08-762 72 44, 070-722 72 44