20 oktober, 2022

Nyheter

SKGS kommenterar Regeringsförklaringen och Tidöavtalet

Det är tydligt att den nya regeringen har lyssnat på näringslivet när man utformat sin energipolitik. Teknikneutralitet, fokus på konkurrenskraft och snabbare miljötillståndsprocesser är något som SKGS efterfrågat under en lång tid.

Det energipolitiska målet om 100% förnybar elproduktion byts nu mot 100% fossilfritt, vilket är något som SKGS länge efterfrågat. Det skapar en tydlighet och tar bort tvivel om att kärnkraft också kommer att vara en viktig del av energimixen även efter 2040.

SKGS har även länge efterfrågat teknikneutralitet i energipolitiken. Att flera initiativ för att ta bort hinder för kärnkraft presenteras i Tidöavtalet är därför mycket positivt. Bland annat genomförs ett antal lagändringar som tar bort begränsningar i antalet reaktorer och dess placering.

SKGS har tidigare kritiserat att nätkollektivet ska bekosta anslutningen av havsbaserad vindkraft just för att det inte är teknikneutralt. Regeringen stoppar det nu. Nu blir det viktigt att förutsättningarna för havsbaserad vindkraft snabbt blir tydliga så att utbyggnaden av konkurrenskraftiga projekt kan påbörjas så snart som möjligt och inte fastnar i ovisshet.

För att klara av elektrifieringen även i närtid får inte utbyggnaden av vindkraft stanna av. Här behöver även den nya regeringen fortsätta att arbeta med acceptansfrågan och hantera de målkonflikter som kommer att uppstå när Sveriges elproduktion ska fördubblas.

En reformering av miljöbalken och prövningssystemet så att tillståndsprocesserna kan förkortas och effektiviseras har länge efterfrågats av näringslivet. Regeringen föreslår att en utredning tillsätts för att förkorta miljötillståndsprövningen enligt miljöbalken. Antalet myndigheter som för statens talan ska också begränsas.

Ett särskilt snabbspår för kärnkraft i miljötillståndsprocessen föreslås. De flesta investeringar som krävs för att klara av klimatomställningen kommer att behöva miljötillstånd och snabbspår för specifika verksamheter bör undvikas. Den generella översyn av miljöbalken och prövningssystemet som annonserats bör istället prioriteras.

Ett högkostnadsskydd för hushåll och företag utlovas. Det är viktigt att det kan komma på plats så snart som möjligt så att hushåll och företag kan ta del av högkostnadsskyddet innan de höga elpriserna får oåterkalleliga konsekvenser. Det förutsätter troligen att högkostnadsskyddet utformas som ett generellt stöd baserat på historisk användning och prisområde. Sveriges regering behöver även bevaka hur andra länder i EU stödjer sin industri så att inte svenska företag tappar i konkurrenskraft.

En utredning om elmarknadens utformning tillsätts där kraftslag som bidrar med stödtjänster också ersätts för dessa, i första hand genom ersättning från de producenter som inte kan bistå med stödtjänster. Det är välbehövligt och kommer att bidra till ett kostnadseffektivt kraftsystem. På EU-nivå påbörjas nu en bredare översyn av elmarknadens utformning. Sveriges regering behöver engagera sig i detta arbete och säkerställa att den svenska utredningen om marknadens utformning tar hänsyn till denna process.