27 juni, 2017

Nyheter

SKGS säger nej till stöd för havsbaserad vindkraft

SKGS säger nej till att inrätta ett särskilt stöd till havbaserad vindkraft, eftersom den samhällsekonomiska kostnaden överstiger nyttan och eftersom el från havsbaserad vindkraft inte adresserar de utmaningar elsystemet står inför, säger Anna Holmberg, energidirektör SKGS.

2016 fick Energimyndigheten (STEM) i uppdrag av regeringen att utreda den potentiella marknaden för havsbaserad vindkraft i Sverige och internationellt samt att göra en samhällsekonomisk analys av en svensk satsning på havsbaserad vindkraft.

STEM har kommit fram till att ett särskilt stöd till havsbaserad vindkraft, utöver elcertifikatssystemet, inte är motiverat före år 2030. Denna bild delas av SKGS:

– Det främsta skälet till att vi motsätter oss ett särskilt stöd är att den samhällsekonomiska kostnaden för havbaserad vindkraft avsevärt överstiger nyttan. Den slutsatsen gäller oavsett storlek på utbyggnadsambitionen, varför vi inte heller stödjer tankarna, som luftas i utredningen, om en mindre utbyggnad än 15 TWh, betonar Anna Holmberg.

I sitt remissvar stödjer SKGS två viktiga slutsatser från STEM: att ett särskilt stöd till havsbaserad vindkraft saknar klimatnytta och att det inte adresserar den utmaning som elsystemet står inför när fyra kärnkraftsreaktorer ställs av i slutet av 2020.

– Redan idag har den svenska elproduktionen låga klimatutsläpp och ett särskilt stöd till havsbaserad vind skulle därför enbart handla om att ställa om från en typ av klimatsmart el till en annan. Vi ser inte heller hur ett riktat stöd skulle bidar till att upprätthålla balansen i framtidens elsystem, säger Anna Holmberg.

Ett annat förslag som STEM lägger fram i sin utredning är att införa regelbundna kontrollstationer för att kunna följa hur förutsättningarna för att bygga havsbaserad vindkraft i Sverige utvecklas. Detta är ett förslag som SKGS avstryker.

– Vi befarar att införandet av kontrollstationer kommer att uppfattas av berörda marknadsaktörer som delmoment på väg mot att inrätta ett särskilt stöd. Istället påpekar vi att det står regeringen fritt att när som ge någon av sina myndigheter i uppdrag att utreda, men exakt frekvens för detta eller innehåll i uppdrag behöver inte fastställas i nuläget, tillägger Anna Holmberg. 

I utredningen från STEM hänvisas till energiöverenskommelsen där de anges att anslutningsavgifterna för havsbaserad vindkraft bör slopas. Regeringen har dock varit motsägelsefull i frågan då de bland annat uppgett i en artikel från 2017 att avgiften ska slopas.

– För oss är det självklart att havsbaserad vind ska bära sina egna anslutningskostnader. Om regeringen väljer att initiera en utredning om att slopa avgifterna måste uppdraget definieras så att ett heltäckande underlag tas fram, vilket synliggör både för- och nackdelar. En utredning bör också visa på hur en slopning skulle kunna finansieras och hur detta skulle kunna påverka kundkollektivets nättariffer, avslutar Anna Holmberg.

Läs SKGS remissvar här