02 september, 2022

Nyheter

SKGS stödjer Regeringens och Kommissionens ambition att minska kopplingen mellan gas- och elpriser.

SKGS stödjer Regeringens och Kommissionens ambition att minska kopplingen mellan gas- och elpriser. Samtidigt ser vi att det finns ett antal andra regleringar på elmarknaden som temporärt kan behöva ändras för att hantera den energikris vi hamnat i. Samtidigt måste arbetet med att ta bort alla hinder för befintlig och ny fossilfri produktion intensifieras.

De höga energipriserna i EU kommer inte att försvinna på flera år. Att göra sig fri från beroendet av rysk energi kommer att ta tid och vara kostsamt, men är något EU måste göra snarast. Om EU ska kunna bibehålla sin konkurrenskraft behöver krafttag tas för att hålla nere energikostnaden för konkurrensutsatt industri under tiden som omställningen sker. Annars riskerar investeringarna i energiintensiv verksamhet ske utanför EU.

På kort sikt bör åtgärder för att (helt eller delvis) frikoppla elpriset från gaspriset införas. Det är inte rimligt att dagens extrema gaspris ska påverka elpriset för alla kraftslag, även på marknader som inte har någon elproduktion från gas. Det kan undersökas om det är en mer kostnadseffektiv väg att ersätta ett fåtal producenter som använder gas än att ge stöd till samtliga konsumenter. Åtgärder för att förhindra att extrema priser sprider sig till andra områden bör också övervägas.

På lång sikt bör elmarknadens utformning ses över så att så att alla kraftslag får ersättning för de nyttor de tillför elsystemet men också står för de kostnader de skapar.

Utöver att se över elmarknadens utformning finns det ett antal reformer som behöver ses över för att hantera den pågående energikrisen.

Prioritera att lösa kapacitetsproblem inom Sverige och Norden. Svenska kraftnät bör få i uppdrag att prioritera att bygga bort interna flaskhalsar. Att bygga bort de interna flaskhalsarna måste även prioriteras framför att bygga nya överföringsförbindelser till högprisområden på kontinenten, vilka skulle förvärra snarare än minska de interna prisskillnaderna i Sverige.

En mer flexibel användning av kapacitetsavgifter. Kapacitetsavgifter som transmissionsnätsoperatörer samlar in bör i första hand användas till att minska de flaskhalsar som skapar dem. Under rådande omständigheter är det rimligt att regelverket under en övergående fas tillämpas med större frihetsgrader så att medlen även kan användas till alternativa lösningar som kan få en påverkan på prisskillnaderna på några års sikt, exempelvis produktion, energilager, flexibilitet och energieffektivisering. I det fall som det inte går att använda kapacitetsavgifterna för att minska flaskhalsana bör dessa kunna delas ut till elmarknadens aktörer på ett kontrollerat och transparent sätt.

Effektreserven. Under extrema tider bör regleringen för effektreserven mjukas upp Exempelvis bör den svenska effektreserven under en övergångsperiod kunna bjudas in kommersiellt på dagenföremarknaden, där den kan bidra med att sänka priset/undvika extrempriser som drabbar samtliga elanvändare. En utökning av effektreserven bör också kunna göras lättare där förbrukningssidan åter igen kan delta på samma sätt som tidigare.

Hela inspelet som skickats till Regeringen och ledamöter i EU-nämnden kan ni se nedan