08 februari, 2022

Nyheter

SKGS välkomnar regeringens elektrifieringsstrategi, men saknar ett tydligt mål.

Regeringens elektrifieringsstrategi som presenterades förra veckan är efterlängtad och ser ut att har rätt ansats, dvs att användarna ska få tillgång till el när de behöver den och där de behöver den till en konkurrenskraftig kostnad. Tyvärr är det uttalade målet om en fördubblad elanvändning borttaget.

SKGS tycker att det är positivt att regeringen tar ett helhetsgrepp om elektrifieringen där man identifierat 12 punkter inom fem områden. Målet är tydligt att strategin ska möjliggöra en elektrifiering och Sveriges elförsörjning fortsatt ska utgöra en avgörande konkurrensfördel för svenska företag.

SKGS har länge efterfrågat att energipolitiken ska utgå från kostnadseffektivitet, konkurrenskraft och teknikneutralitet där hela systemkostnaden ska värderas när olika alternativ vägs mot varandra. Det är därför positivt att strategin lyfter fram att ”En jämförelse ska göras mellan helt förnybara elsystem och olika elsystem som inkluderar kärnkraft (livstidsförlängd och/eller ny). Väsentliga hinder för marknadsdrivna investeringar ska belysas och förslag lämnas för att röja hinder.” (åtgärd 50)

I tidigare kommunikation från arbetet med elektrifieringsstrategin har ett tydligt mål om en fördubblad elanvändning kommunicerats. Det är olyckligt att detta inte längre återfinns i strategin utan att det bytts ut mot att myndigheterna regelbundet ska leverera prognoser på kommande elanvändning (åtgärd 1). Att ha ett rörligt mål skapar osäkerhet och riskerar att leda till att elektrifieringsarbetet tappar fart. Ett tydligt mål om att Sverige ska klara en fördubblad elanvändning 2045 bör införas snarast så att alla intressenter vet vad som eftersträvas och kan jobba åt samma håll.

Då utbyggnad av elnät och produktion är förknippat med långa ledtider är det positivt att strategin tar upp vikten med en proaktiv utbyggnad av elnäten, vilket SKGS länge efterfrågat. Ett tydligt mål om en fördubblad elanvändning underlättar detta arbete, inte minst när det gäller utbyggnaden av stamnätet.

Ett mål om att halvera ledtiderna för elledningar till 2025 är en central del i strategin och är efterlängtat. Kortare ledtider för miljötillståndsprocesser behövs inte bara för elledningar utan för all industriell verksamhet. En översyn av hur miljöbalken kan göras mer ändamålsenlig och tydligare väga klimatmålen mot lokal påverkan måste vara en grundsten för att klara klimatomställningen och därmed även elektrifieringsstrategin. Nu hoppas SKGS att regeringen kan få en bred politisk acceptans för de många åtgärder som tas upp i strategin, samtidigt som regeringen försätter arbetet med att omsätta strategin i resultat.