20 oktober, 2020

Nyheter

Sommarens kapacitetssituation – ännu en väckarklocka

Under sommaren 2020 hamnade Sveriges elförsörjning i oväntat fokus. Mitt i sommaren tvingades Svenska kraftnät nödupphandla Ringhals 1 för att säkerställa spänningsstabiliteten i elnätet. Till följd av låg elproduktion i södra halvan av landet och flaskhalsar i elöverföringen norrifrån skenade elpriserna.

Före sommaren var effektbrist och risk för manuell frånkoppling av elanvändare ett scenario för kalla vinterdagar med hög elförbrukning. Under sommaren är effektuttaget betydligt lägre än under vintern, vilket i södra Sverige innebär att en mindre andel av kärnkraftsproduktionen är inkopplad. Tidigare har det inte varit något problem att planera och anpassa elproduktionen, men med en allt större andel väderberoende vindkraft i elsystemet ökar risken för att elbrist ska uppstå.

I norra halvan av landet, där elförsörjning tillgodoses av vattenkraft, har man haft låga elpriser till följd av stort utbud av el. I söder har elpriset tidvis varit mer än tio gånger så högt som i norr. Under sommaren tvingades man förlita sig på det oljeeldade Karlshamnsverket och importerad tysk brunkolsel för att klara försörjningen i södra Sverige när vindkraftverken stod stilla.

De befintliga kraftledningarna har idag inte tillräcklig kapacitet att överföra el från norra till södra Sverige. Svenska kraftnät kommer att bygga ut och höja överföringskapaciteten, men det kommer att ta 20 år innan utbyggnaden är klar. Även lokalt finns det akut flaskhalsproblematik som begränsar investeringar i bostäder och industrier.

Effektförsörjnings- och elnätsproblematiken i södra Sverige har uppmärksammats långt innan sommaren, inte minst av SKGS. För snart ett år sedan presenterade energiministern Andes Ygeman (S) en uppgörelse mellan Eon och regeringen om en lösning av effektbristen i Skåne fram till år 2024. För att stärka effektbalansen ska Eon, bland annat, starta det gasdrivna reservkraftverket Heleneholmsverket i Malmö. Uppgörelsen skulle kunna ha gett elnätsföretagen rätt att ta ut nätavgifter på 28 miljarder kronor extra. Regeringens proposition röstades dock ned av riksdagen.

– Sommarens och höstens elförsörjningssituation har tydligt visat hur viktig roll kraftvärmen, vatten- och kärnkraften har i elsystemet. De systemtjänster den planerbara kraften levererar gör elsystemet stabilt. Elförsörjningen i södra och mellersta Sverige bygger på att Ringhals producerar även under sommaren. Till nästa sommar återstår bara två av tidigare fyra reaktorer i Ringhals. Det gör elförsörjningen ännu känsligare för störningar. Därför är det mycket viktigt att behålla och öka den planerbara elproduktionen söder om Dalälven, säger Johan Bruce, verksamhetsansvarig på SKGS.