02 juli, 2021

Debattartiklar

Nyheter

Stora elprisskillnader mellan norr och söder

Elpriset i södra och mellersta Sverige fortsätter att öka. Även under sommaren är prisskillnaderna betydligt större nu än för ett par år sedan. Till stor del beror denna utveckling på stängningen av Ringhals 1 och 2 och kapacitetsbristen i transmissionsnätet. De höga elpriserna slår direkt mot industrins konkurrenskraft.

Prisskillnaden mellan SE1 och SE2 är marginell, det har i praktiken samma elpris. Men skillnaderna mellan SE1-SE2 och SE3 respektive SE4 är stora och har ökat rejält under 2020 och första halvan av 2021. Tidigare var elen på årsbasis någon procent dyrare i södra och mellersta Sverige än i Norrland.

Hittills i år har snittpriset på el inom SE1 och SE2 varit 35 EUR/MWh, vilket ska jämföras med 42 respektive 52 EUR/MWh i SE3 och SE4 – motsvarande 20 respektive 47 procent högre kostnader för elanvändarna i mellersta och södra Sverige. Elpriset var generellt sett betydligt lägre under år 2020, men skillnaden mellan årsmedelprisskillnaden var större. 14 EUR/MWh kostade elen i SE1 och SE2 i snitt under 2020. Samma år kostade elen 21 respektive 26 EUR/MWh i SE3 och SE4 – motsvarande 50 respektive 85 procent högre elpris.

– De stora skillnader vi ser i elpris inom landet är oacceptabla. Efter midsommar var elen periodvis mer än tre gånger så dyr i SE4 som i SE1-SE2. De allt längre perioderna med höga elpriser påverkar i ökande omfattning industrin, vars elanvändning till 70 procent sker i högprisområdena SE3 och SE4. För den elintensiva industrin är elpriset avgörande för lönsamhet och investeringar, säger Johan Bruce.

Den stora prisskillnaderna sammanfaller med att reaktorerna Ringhals 2 (30 december 2019) och 1 (31 december 2020) togs ur drift. I och med detta tappade SE3 betydelsefull planerbar elproduktion. Att notera är att Ringhals 1 tillsammans med det oljeeldade Ryaverket och Karlshamnsverket kopplades in, för att säkerställa spänningsstabiliteten i elnätet, under förra sommarens elkris.

Denna sommar finns inte Ringhals 1 tillgänglig, samtidigt som ledningsarbeten minskar överföringskapaciteten i transmissionsnätet utöver de flaskhalsar som redan finns. I årets kraftbalansrapport gör Svenska kraftnät, till skillnad från tidigare år, en prognos för driftsäkerheten under sommarperioden juni-september 2021. Prognosen visar på ett överskott för landet som helhet, men ett underskott under topplasttimmen för södra Sverige.

Den tillgängliga överföringskapaciteten i transmissionsnätet väntas vara tillräcklig, för att tillgodose effektbehovet i Syd- och Mellansverige. Svenska kraftnät bedömer att det ansträngda driftläget under sommaren, med större planerade ledningsavbrott och kärnkraftsrevisioner, troligen kommer att få en stor påverkan på marknaden och elpriset under sommaren.

– De höga elpriserna i SE3 och SE4 är, det lätt förutsebara, resultatet av minskad planerbar elproduktion och försenade kapacitetshöjande investeringar i stamnätet. SKGS har länge varnat den nuvarande situationen och dess konsekvenser för den elintensiva industrin. Rimligare elpriser kräver en snabbare utbyggnad av transmissionsnätet och att den planerbara elproduktionen värnas och utvecklas, säger Johan Bruce.