21 april, 2023

Nyhetsbrev

Svenska kraftnät: Effektreserven behöver förlängas

Svenska kraftnäts analyser visar att Sverige inom några år inte kommer att uppfylla den så kallade tillförlitlighetsnormen, som anger tiden för risk för effektbrist till högst en timme per år. Situationen gör det nödvändigt att använda kapacitetsmekanismer så som effektreserven för att minska risken för effektbrist.

Foto: Tomas Ärlemo

På regeringens uppdrag har Svenska kraftnät lämnat förslag på hur kapacitetsmekanismer kan utformas för att, med bibehållen resurstillräcklighet, ersätta effektreserven, som upphör den 16 mars 2025. Nuvarande elmarknadsförordning begränsar möjligheten att upphandla en ny effektreserv efter 2025. För att använda en kapacitetsmekanism krävs sämre resurstillräcklighet än tillförlitlighetsnormen, vilket är ett scenario som bara ligger något år fram i tiden.

Sverige har behov av en kapacitetsmekanism

Svenska kraftnät bedömer att en ny marknadsomfattande kapacitetsmekanism inte kan vara klar och godkänd av EU-kommissionen förrän om 5-8 år. Därför är rekommendationen att en något modifierad version av den nuvarande effektreserven, förlängs i ca tre år.

Utformningen av kapacitetsmekanismen är komplicerad och påverkar elmarknaden, vilket kräver noggranna konsekvensanalyser. Svenska kraftnät har i sin rapport, Framtidens kapacitetsmekanism för att säkerställa resurstillräcklighet på elmarknaden, redovisat ett antal utgångspunkter.

Framtidens kapacitetsmekaism

Svenska kraftnät bedömer att en kapacitetsmekanism bör vara marknadsomfattande, och inte riktad likt effektreserven. Ett viktigt skäl till det är att en strategisk reserv inte ger incitament att investera i ny produktion.

En riktad mekanism innebär att endast den kapacitet som behövs för att nå tillförlitlighetsnormen upphandlas. En markandsomfattande mekanism kan all kapacitet som behövs för att nå tillförlitlighetsnormen delta och få ersättning, oavsett om det är ny eller befintlig kapacitet. Det medföra att kapacitet blir en produkt på elmarknaden, vilket ger incitament att öka elproduktionen.

Vidare föreslår Svenska kraftnät att kapacitetsmarknaden delas upp geografiskt i elområden, och att utländskt deltagande på den svenska kapacitetsmarknaden tillåts (vilket EU sannolikt kräver). Kapacitet ska kunna upphandlas 3-5 års framförhållning, och ny kapacitet bör kunna upphandlas på 7-15 år för att minska risken för investeringar i ny produktionskapacitet.

Viktigt att ny elproduktion i södra Sverige främjas

– Det har under lång tid varit tydligt att effektbalansen södra Sverige blir allt sämre. Planerbar produktion har lagts ned och utbyggnaden av främst vindkraft har inte hållit den takt som behövs. Flaskhalsarna i stamnätet gör situationen värre. Det är uppenbart att en effektreserv är nödvändig. Men det lindrar bara symptomen. Effektbristen kan bara botas genom att öka den planerbara elproduktionen. Framtidens kapacitetsmarknad måste bidra till att produktionskapaciteten byggs ut, det är en bra signal från Svenska kraftnät, säger Johan Bruce, verksamhetsansvarig på SKGS.