22 juni, 2015

Nyheter

Svenska Kraftnät varnar för ökade svårigheter vid utfasning av kärnkraft, Energimyndigheten ser ingen risk för brist på el

Regeringen har gett i uppdrag åt Svenska kraftnät att, i nära dialog med Statens energimyndighet och Energimarknadsinspektionen, utreda hur elsystemet behöver anpassas för att hantera en situation med ökande andel variabel elproduktion. Den 25 maj skickade Svensk Kraftnät (SvK) en första delrapport (2015/929) till regeringen med titel ”Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion”.

SvK uppger att en ökande andel icke planerbar elproduktion medför att kraftsystemets egenskaper förändras, vilket kommer att skapa stora utmaningar vid driften av kraftsystemet och för upprätthållandet av dess driftsäkerhet. SvK säger vidare att med kärnkraftens utfasning följer ökade svårigheter att upprätthålla en tillräcklig tillgång på el när väderförhållandena är ogynnsamma. SvK pekar på vattenkraftens viktiga roll idag som bas- och reglerkraft, men påpekar också begränsningar för framtiden.

SvK anger att det finns olika lösningar på de utmaningar som beskrivs och vilka man väljer handlar i slutändan om de risker och ekonomiska konsekvenser som samhället är berett att ta och hur kostnaderna ska fördelas. Exempel och förslag på lösningar och deras konsekvenser för marknaden och elsystemet ska behandlas i slutrapporten, som är beräknad att publiceras i november 2015.

Energimyndigheten uttalade sig den 7 juni till TT att det inte är ett troligt scenario att det skulle uppstå bristsituationer på grund av nedstängning av kärnkraft.

Läs mer här:
Delrapport från Svenska Kraftnät – Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion
TT – Ingen risk för brist på el