11 februari, 2016

Remissyttranden

Synpunkter från SKGS för framtida elnätsreglering

Vid utformning av framtida elnätsreglering anser SKGS att Energimarknadsinspektionen (hädanefter Ei) måste ta fasta på följande: • Att utvecklingen av nättarifferna har en direkt påverkan på basindustrins internationella konkurrenskraft • Att nätbolag per definition bedriver verksamhet med låg risk • Att kundens intresse ska tas tillvara på ett bättre och mer aktivt sätt än idag • Att vid beräkning av kapitalbasen ska denna baseras på ursprungliga investerings-kostnader nedräknade med normala avskrivningar • Att övergångslösningen för utrustning över 38 år ska tas bort • Att avkastningsräntan ska regleras i förordning • Att anslutningsavgifter inte ska inkluderas i kapitalbasen

Läs hela inspelet här