31 maj, 2011

Pressmeddelanden

Tysk avveckling av kärnkraft tros öka elkostnaden för svenska basindustrin med flera miljarder kronor årligen

SKGS beklagar det tyska beslutet att avveckla all kärnkraft till 2022. Kärnkraften är en stabil och kostnadseffektiv kraftkälla som fyller en viktig funktion i den europeiska elmixen.

– Följden av det tyska beslutet blir ovillkorligen höjda elpriser eftersom samtliga alternativ till kärnkraft, såväl fossila som förnybara, är dyrare, säger SKGS ordförande Bo Annvik i en kommentar. Avvecklingsbeslutet kommer dessutom innebära stor utbyggnad av fossil kraftproduktion som kräver utsläppsrätter och därmed driver upp elkostnaden.

Eftersom kostnaden för utsläppsrätter slår igenom direkt på elpriset, såväl på den svenska elmarknaden som på den tyska kommer slutnotan för det tyska avvecklingsbeslutet bli hög. En studie beställd av det tyska näringslivet visar på utsläppsrättspriser som ökar med 50 %. Genomslaget på elpriset i Sverige, enbart till följd av det ökade utsläppsrättspriset kan enligt denna studie räknas till ca 8 öre/kWh, eller för hela den svenska elintensiva basindustrin, drygt 3 miljarder kronor, årligen.

När vi står inför det hot om klimatförändringar som vi gör är det fel väg att avveckla de kraftkällor som är CO2-fria och istället använda fossilbaserad kraft. Även om Tyskland har höga målsättningar för utbyggnad av förnybar kraft så finns det små möjligheter att ersätta de 25 % av elproduktionen som kärnkraften står för fram till 2022 när det ska vara avvecklat och klart. Den avvecklade kärnkraften antas istället ersättas med egen fossil kraftproduktion, importerad fossil kraftproduktion, eller importerad kärnkraft från Frankrike.

– Den svenska basindustrins målsättning är att vara med och utveckla Sverige, öka våra exportintäkter, anställa fler människor i produktionen och leverera mer varor med låg klimatpåverkan till den globala marknaden, säger Bo Annvik. En förutsättning för att kunna göra detta är att vi har elpriser som är konkurrenskraftiga på den globala marknaden. Tysklands beslut om avveckling motverkar tyvärr denna målsättning.

Kontaktpersoner:
Bo Annvik, ordförande i SKGS, 0226-82601
Lina Palm, ledamot SKGS, 070-397 14 49

Läs pressmeddelandet (pdf)