05 oktober, 2021

Nyheter

Utsläppsrätter driver upp priset på fossilfri el

Priset på utsläppsrätter har allt mer kommit att påverka priset på Sveriges i princip helt fossilfria elproduktion. Viktiga konkurrentländer kompenserar sin industri för kostnadsökningar som beror på priset för utsläppsrätter. "Om priset på fossilfri svensk el ska styras av kostnaderna för kol- och gasbaserad elproduktion i Tyskland finns det anledning även för Sverige att kompensera industrin", säger Johan Bruce, verksamhetsansvarig på SKGS.

Foto: Björn Leijon

Södra och mellersta Sverige – där hela 70 procent av industrins elanvändning finns – har i september upplevt rekordhöga elpriser och det är sannolikt att elpriserna kommer att vara fortsatt höga över vintern. I SE4 var sommarens (juni-augusti) genomsnittliga elpriser dubbelt så höga som förra sommarens. De höga priserna har flera förklaringar.

Kapaciteten i elnäten har varit mycket lägre än normalt på grund av underhåll samt brist på systemtjänster från planerbar elproduktion. Marginalerna i elnätet är generellt små och nya öst-västliga elflöden har bidragit till att ytterligare begränsa överföringen från norra Sverige och drivit upp elpriset i södra Sverige. Den mycket försenade SydVästlänken, som en stor del av förhoppningarna om lägre elpriser i SE4 är knutna till, förväntas nu bara kunna överföra 800 MW jämfört med utlovade 1200 MW.

– Att bristen på planerbar elproduktion och elnätskapacitet är huvudorsakerna till de höga elprisena är nu allmänt känt. Betydlig mindre känt är att elpriset påverkas allt mer av priset på utsläppsrätter, gas och kol – trots att vår elproduktion i princip är helt fossilfri, säger Johan Bruce.

Den nordiska elmarknaden är sammankopplad med kontinenten. Kablarna ökar försörjningstryggheten men leder också till att priserna jämnas ut mellan olika budområden. Samtidigt får marginalkostnaden för att producera gas- och kolkraft en stark påverkan på den nordiska marknaden. När kostnaden för att släppa ut koldioxid ökar så spiller det över på prissättningen främst i SE3 och SE4.

SKGS har låtit SWECO räkna på hur stor inverkan priset på utsläppsrätter har på elpriset i Sverige. Enligt beräkningar leder en prisökning på utsläppsrätter med 1 EUR/ton till på priset till en ökning av elpriset i Sverige med 0,6 EUR/MWh (ungefär 0,6 öre/kWh). Med dagens utsläppspris på ca 60 EUR/ton innebär det alltså en ökning av elpriset med 36 öre/kWh (årsgenomsnitt) som kan härledas till priset på utsläppsrätter.

Många andra länder i Europa, till exempel Finland, Norge och Tyskland, kompenserar industrin för ökningar i elkostnader som beror på utsläpprättspriset för att skydda industrin mot så kallat koldioxidläckage – att produktionen flyttar till länder utanför EU:s utsläppshandelssystem. Sverige har valt att inte kompensera kostnadsökningarna vilket SWECO:s beräkningar visar kan slå hårt mot svensk konkurrenskraft.

– Mot bakgrund av EU:s tydliga klimatambitioner och vad de kommer innebära i form av långsiktigt högre priser på utsläppsrätter finns det anledning att ta större hänsyn till konsekvenserna för svensk industri. Idag kan industrin i våra grannländer ha en lägre elkostnad än svensk industri – trots att de har samma eller till och med högre elpriser. Historiskt har låga kostnader för el har varit en framgångsfaktor för svensk industri, som har kompenserat för vårt geografiska läge långt från våra huvudmarknader, säger Johan Bruce.