10 juni, 2016

Pressmeddelanden

Välkommet att väl fungerande elsystem värnas

Dagens besked att en energipolitisk överenskommelse har nåtts är välkommet enligt basindustrin.

’- Det är bra att fem partier nu har gjort upp. Överenskommelsen visar att partierna insett hur viktigt det är att värna det väl fungerande elsystem vi har i Sverige. Tack vare sin mix av produktionsslag är svensk elförsörjning i världsklass och ger konkurrenskraftig, leveranssäker och koldioxidsnål el, säger Carl-Michael Raihle, ordförande för basindustrins energisamarbete SKGS.

Partierna har kommit överens om att förlänga och utökat stödet till förnybar elproduktion.

– Den höjda ambitionsnivån i elcertifikatssystemet kommer att driva fram ytterligare investeringar i kraftproduktion i en situation, där marknaden inte efterfrågar den. Det bör leda till fortsatt låga elpriser, vilket är gynnsamt för industrins konkurrenskraft, men vi oroas över hur det långsiktigt kommer att påverka marknadens funktion och lönsamheten för existerande investeringar, fortsätter Carl-Michael Raihle.

Slopad effektskatt för kärnkraft och sänkt fastighetsskatt för vattenkraft ska finansieras genom en höjning av energiskatten på el, men elintensiv industri undantas.

– Vår industri verkar på globala marknader med internationell konkurrens. Om vi hade omfattats av skattehöjningen hade det inneburit ökade kostnader på cirka 1,6 miljarder kronor per år, vilket hade försämrat vår konkurrenskraft på ett mycket allvarligt sätt. Vi välkomnar att partierna insett vikten av en stark basindustri för jobben, exporten och välfärden, tillägger Carl-Michael Raihle.

Överenskommelsen betonar att den inte ger ett stoppdatum för kärnkraften.

– Det vore fel att i nuläget utesluta såväl koldioxidfri kärnkraft som förnybar elproduktion när vi pratar om framtida investeringar. Teknikutvecklingen de närmaste decennierna får utvisa vilka alternativ som ger lägst systemkostnad och därmed också låga elkostnader, avslutar Carl-Michael Raihle.

För ytterligare information kontakta:
Anna Holmberg, energidirektör SKGS, 072-722 72 44