21 oktober, 2014

Remissyttranden

Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2015

De i SKGS ingående branschorganisationerna; Skogsindustrierna, IKEM Innovations- och Kemiindustrierna i Sverige, SveMin och Jernkontoret har tagit del av den rubricerade promemorian och vill framföra följande.

Den energiintensiva industrin
SKGS samlar landets mest energiintensiva företag. Sammantaget står dessa företag för 400 000 arbetstillfällen och mer än 25 procent av landets totala exportvärde. Företagen är internationellt konkurrensutsatta och verksamheten utmärker sig genom långtgående förädling till högkvalitativa och specialiserade produkter. SKGS vill understryka vikten för våra företag av en säker energiförsörjning till konkurrenskraftiga priser som en förutsättning för fortsatt tillväxt.

Synpunkter på Höjd skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer
Konsekvensanalysen av förslaget visar tydligt att den ökade beskattningen minskar lönsamheten för kärnkraftsanläggningarna och att incitamenten att investera i befintlig eller ny kärnkraft påverkas negativt. Det konstateras vidare att det ökade skatteuttaget endast i begränsad utsträckning stärker de offentliga finanserna. I promemorian pekas också på det faktum att prisbildningen på elmarknaden på sikt kan påverkas genom att priset går upp till följd av att investeringsnivån och kapacitetstillväxten i elproduktionen blir lägre.
SKGS konstaterar således att regeringens förslag riskerar att driva upp priset på el vilket påverkar den energiintensiva industrins långsiktiga konkurrenskraft. Förslaget är en riktad inskränkning av möjligheterna till lönsam investering i elproduktion i kärnkraftsanläggningar. Regeringen har samtidigt redogjort för sin avsikt att söka en bred och långsiktig uppgörelse på energiområdet genom blocköverskridande samtal i en särskild energikommission.
SKGS avstyrker förslaget om höjd skatt då det föregår och begränsar den breda och långsiktiga uppgörelse på energiområdet som efterfrågas av regeringen.
För SKGS,
Mikael Möller
IKEM Innovations- och Kemiindustrierna i Sverige