08 maj, 2014

Remissyttranden

Yttrande över Energimyndighetens uppdragsredovisning ”Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015”

SKGS finns inte med på listan över remissinstanser. SKGS är basindustrins energisamarbete som använder ca 40 TWH el årligen. Våra synpunkter på ovan rubricerade rapport borde således vara av intresse för Näringsdepartementet och ni finner dem nedan.

Sammanfattning

SKGS:

  • kan se kraftbalansmässiga fördelar med förslaget om att höja kvotplikten med 75 TWh men skulle önska att Energimyndigheten samtidigt tydliggör att detta faktiskt innebär en ambitionshöjning i elcertifikatsystemet.
  • delar inte Energimyndighetens bedömning när det gäller risker för påverkan på måluppfyllelse i elcertifikatssystemet till följd av implementering av ramvattendirektivet.
  • föreslår en översyn och framtagandet av ett gemensamt regelverk som möjliggör tilldelning av elcertifikat till ny elproduktion i såväl Sverige som Norge under några år efter målåret 2020.
  • tillstyrker förslaget att torven även fortsatt ska vara elcertifikatsberättigad.
  • anser att även utnyttjandet av restenergier för elproduktion ska vara elcertifikatberättigande.
  • anser att det är en förutsättning att konkurrensutsatt elintensiv industri är fortsatt undantagen kvotplikt.

Ta del av hela yttrandet