13 december, 2013

Remissyttranden

Yttrande över Promemoria med regeringens förslag till övergångslösning för att undanröja tröskeleffekter vid nätanslutning

SKGS har beretts möjligheten att yttra sig över rubricerade remiss. Nedan följer våra synpunkter och förslag.

Sammanfattning

SKGS tillstyrker promemorians förslag till övergångslösning men vill betona vikten av att nätinvesteringarna sker där vindlägen och förbrukningsunderlag är så goda som möjligt.

SKGS Yttrande

SKGS är basindustrins energisamarbete. Målsättningen för vårt arbete är att säkerställa stabil eltillförsel och konkurrenskraftiga elpriser. Elnäten är en nyttighet som gynnar alla elproducenter och elkunder, och därför bör kostnaderna för elnäten också fördelas jämt mellan dessa. Det är orimligt att det är den första tillkommande elproducenten som ska behöva betala för en nätförstärkning som därefter kan utnyttjas av flertalet tillkommande producenter.

SKGS finner regeringens förslag till övergångslösning väl avvägd. För att minimera risken för Svenska Kraftnät, och därmed elkunderna, samt för att säkerställa kostnadseffektiviteten vill SKGS ytterligare betona vikten av att det är rätt nätinvesteringar som genomförs. De projekt som ska kunna erhålla stödet i form av lån från Svenska Kraftnät ska omfatta såväl mycket gynnsamma vindlägen som närhet till stort förbrukningsunderlag.

För svensk elintensiv industri är ett robust elsystem, med tillgång till såväl baskraft som reglerkraft i tillräckliga mängder en nödvändighet. Svenska Kraftnät är tydliga med att vindkraftens begränsade tillgänglighet gör att dess bidrag till effektbalansen blir mycket lågt. Det är bra att förutsättningarna för anslutning av förnybar elproduktion förbättras. Kostnaden för denna anslutning måste däremot vägas mot den nytta den tillkommande elproduktionen gör i elsystemet. Kostnaden får inte vara oproportionerligt hög, eller minska möjligheterna att i framtiden producera och distribuera baskraft och reglerkraft.

Stockholm

Lina Palm
Energidirektör SKGS

Ladda ner remissyttrandet (pdf)