Hem / Basindustrin

Basindustrin

Svensk basindustri är avgörande för Sveriges ekonomi. Skogen, kemin, gruvorna och stålet är moderna och konkurrenskraftiga industrisektorer i internationell toppklass. I anslutning till att basindustrin utvecklas skapas också nya idéer och ny teknologi i snabb takt i andra delar av näringslivet.

Basindustrin i Sverige

Basindustrin står för en stor del av sysselsättningen i Sverige, 177 000 svenskar är direkt eller indirekt beroende av basindustrin. Runt fabrikerna finns nätverk av mindre företag för transporter, varor och servicetjänster vilket har stor betydelse för den lokala och regionala tillväxten. I Gävleborg utgjorde basindustrins totala förädlingsvärde cirka 18 procent av länets bruttoregionalprodukt (BRP) och motsvarande andel för Norrbotten uppgick till hela 26,5 procent.

Stora exportinkomster

Basindustrins roll för Sveriges handelsbalans är betydande; den står för ca 20 procent av exportintäkterna (2021). Möjligheten att kunna sälja sina varor till konkurrenskraftiga priser på världsmarknaden är nödvändig för svensk basindustri.

Genom exporten av produkter baserad på svensk råvara och förädlad med el som har mycket låga koldioxidutsläpp gör basindustrin en stor global klimatnytta. Om denna elintensiva produktion i stället skett i länder med i huvudsak fossilbaserad elproduktion hade slutprodukternas koldioxidavtryck varit markant högre.

Kraftfull klimatomställning

Basindustrierna investerar nu stort för att fasa ut fossil energi ut produktionsprocesser och transporter. Industriernas färdplaner för fossilfrihet är ambitiösa och har en avgörande betydelse för att nå svenska och internationella mål om utsläppsminskningar. En av de viktigaste förutsättningarna för basindustrins omställning är säker tillgång till el till konkurrenskraftiga priser. Varje år vidareförädlar de svenska basindustrierna nästan 40 TWh elkraft, en fjärdedel av Sveriges totala elanvändning. Elkostnaderna är en stor kostnadspost och kan motsvara upp till 40 procent av förädlingsvärdet. För de elintensiva företagen kan elkostnaden ligga i nivå med lönekostnaden. Utfasningen av fossil energi innebär minst en fördubbling av elanvändningen.

Läs mer om vad SKGS står för