Kemin

Kemiindustrin i Sverige

Den svenska kemiindustrin har verkat internationellt i mer än hundra år och har utvecklats till en av de största exportindustrierna inom svenskt näringsliv.

En bred definition av kemisk industri inkluderar förutom produktion av kemikalier och läkemedel även raffinaderier samt plast- och gummiindustrier. De mest energiintensiva sektorerna återfinns i produktion av kemikalier och oljeraffinering. De sistnämnda omsätter sammantaget drygt 229 miljarder kronor och har ca 39 000 anställda. En stor del av produktionsanläggningarna är belägna i Göteborgs- och Malmöregionerna, i Mälardalen och Sundsvallsregionen.

Kemi finns i alla förädlingskedjor

Mer än 95 % av alla tillverkade produkter är beroende av kemi och kemiindustrin producerar idag ett brett sortiment av produkter som vi använder i vårt dagliga liv. Kemiindustrin utvecklar nya sätt att producera energi, minska energibehovet, få fram rent vatten och mat och många andra av världens utmaningar.

Företagen inom kemiindustrin producerar viktiga insatsvaror till många andra processer och omfattar såväl tillverkning av baskemikalier som läkemedel. Raffinaderierna producerar drivmedel av olika slag, inklusive biodiesel. Den övervägande andelen av de kemikalier och det bränsle som produceras i Sverige går på export, främst till Europa, men också till andra delar av världen. Den kemiska industrin står totalt för ca 6 % av den svenska varuexporten.

Kemiindustrin är energiintensiv

Det finns termodynamiska och ekonomiska begränsningar på möjligheten till energieffektiviseringen i alla processer och kemiindustrin är och förblir en energiintensiv industri. IKEM-företagen genomför nu en omställning med sikte på klimatneutralitet år 2045. Konkreta planer finns för 85 procents reduktion av utsläppen.

Omställningen innebär att elanvändningen i produktion och transporter ökar kraftigt i takt med branschföretagens klimatinvesteringar. El är en mycket effektiv energibärare och en anläggning som är anpassad för eldrift kan endast i begränsad utsträckning ersätta el med bränslen. Därför är ett internationellt konkurrenskraftigt och stabilt elsystem viktigt för framtidens fossilfria kemiindustri och en prioriterad fråga för IKEM.

Kontaktperson

Ansvarig för energi- och klimatfrågor

Malin Johansson

malin.johansson@ikem.se

+46 10 455 38 06

Läs mer om vad SKGS står för