Hem / Basindustrin / Skogen
Skogen

Skogsindustrin i Sverige

Till skogsindustrin räknas företag inom massa- och pappersindustrin samt den trämekaniska industrin.

Skogsindustrin spelar en stor roll i den svenska ekonomin. Av svensk industris sysselsättning, export, omsättning och förädlingsvärde svarar skogsindustrin för 10–12 procent. Den är starkt exportinriktad och eftersom råvaran till största delen är inhemsk och importen av skogsindustriprodukter relativt liten ger skogsindustrin ett betydande bidrag till Sveriges handelsbalans. Branschens exportvärde var 164 miljarder kronor år 2021. Av massa- och pappersproduktionen exporteras nära 90 procent, och motsvarande för sågade trävaror är något mer än 75 procent.

Skogsindustrins produkter minskar klimatpåverkan

Den svenska skogsindustrin producerar trävaror, papper, förpackningsmaterial och hygienpapper. Alla dessa produkter kan ersätta fossilbaserade material och bidrar därmed till minskad klimatpåverkan. När biobaserade produkter återanvänts och materialåtervunnits kan de eldas upp i avfallseldade kraftvärmeverk för att leverera bioenergi. Skogsindustrin är dessutom den största producenten och användaren av traditionella biobränslen i Sverige.

Skogsindustrin är energiintensiv

Skogsindustrin använder stora mängder energi. I flera företag svarar energiförbrukningen för en lika stor kostnadsandel som råvaror och personal. Det är framför allt produktionen av mekanisk massa och papper som är elintensiv. Tillgång till energi till konkurrenskraftiga priser är en nyckelfråga för tillväxten inom skogsindustrin.

Skogsindustrin är Sveriges mest elintensiva bransch, med en förbrukning om ca 19 TWh per år, motsvarande 15 procent av Sveriges totala elanvändning. Sedan länge har man arbetat med att effektivisera elanvändningen. Stora delar av skogsindustrin deltar till exempel i det frivilliga Programmet för Energieffektivisering, PFE och har under den första programperioden effektiviserat den årliga elanvändningen med knappt 1 TWh.

Skogsindustrins användning av fossila bränslen har minskat sedan oljekrisen på 70-talet och idag står de fossila bränslena för ca 4 % av bränslebehovet. Skogsindustrin är samtidigt Sveriges största producent av bioenergi. Skogsindustrin levererar bränsle till kraftvärmeverk och värme till fjärrvärmenäten. Skogsindustrin är till 40 procent självförsörjande på el, motsvarande 6,6 TWh el baserad på egna biobränslen.

Kontaktperson

Verksamhetsansvarig

Johan Bruce

johan.bruce@skogsindustrierna.se

08-762 79 83

Läs mer om vad SKGS står för