Med en ökad andel förnybar produktion förväntas pristoppar som den vi såg i måndags att bli en allt vanligare företeelse. Under sommaren och hösten 2020 hade Sverige vid ett flertal tillfällen liknande pristoppar i framförallt i södra Sverige trots att efterfrågan var normal för årstiden. Det visar på vikten av att värna den planerbara produktion som finns kvar i södra Sverige samt ett akut behov av att stärka det svenska transmissionsnätet.

Att frekvent behöva starta och stoppa produktionen på grund av höga elpriser är ingen önskvärd situation för industrin och kommer att leda till en försämrad konkurrenskraft för svensk industri. På sikt kommer det att riskera att klimatomställningen kan ske med bibehållen välfärd där industrin skapar arbetstillfällen och exportintäkter till Sverige.

Artikeln kan ni läsa här