Gruvorna

Gruvorna - Berggrunden för grön omställning

Svensk berggrund är inte bara rik på metaller som järn och koppar, som drivit den ekonomiska utvecklingen sedan medeltiden. Den är även rik på sällsynta jordartsmetaller, kritiska för det nästa steg i den industriella utvecklingen som elektrifieringen och digitaliseringen innebär. Svensk gruvnärings bidrag till klimatomställningen är inte bara utfasningen av fossil energi i den egna produktionen, utan även som leverantör av de metaller som möjliggör elektrifieringen globalt.

Mot fossilfria gruvor och masugnar

Gruv- och mineralnäringen står idag för ca 8 procent av de Sveriges koldioxidutsläpp. Enligt gruvbranschens färdplan för fossilfrihet ska brytning och förädling vara långsiktigt hållbar och klimatneutral år 2045. Gruvdriften går relativt enkelt att ställa om till eldrift. För att ställa om förädlingsprocesserna krävs omfattande investeringar i forskning och utveckling. Hybrit-teknologin för fossilfri järnframställning som LKAB kommer att använda kräver stora mängder el.

Lägre utsläpp med svensk produktion

Svensk gruvproduktion är idag 70 procent mindre utsläppsintensiv jämfört med motsvarande internationell produktion. Om motsvarande brytning skett i andra länder hade koldioxidutsläppen varit 6 Mt högre.

Stora investeringar görs nu för att minska gruvnäringens klimatpåverkan ytterligare. Nya processer för brytning och förädling kan minska koldioxidutsläppen med 2-3 Mt per år. Elektrifiering av gruvmaskiner och transporter, samt nya processer för att framställa metaller kommer att öka gruvnäringens behov av fossilfri el.

Klimatnyttig gruvnäring

Svensk gruvindustri stora klimatnytta ligger i vidareförädlingen av järnmalm till fossilfritt stål. Genom att använda vätgas i stället för fossil koks i masugnarna kan järnframställningen göras fossilfri. Nya fossilfria processer skulle kunna minska koldioxidutsläppen med 31-36 Mt per år till 2045.

De lägre utsläppen från svensk gruvdrift gör att den nu föreslagna produktionen kan öka klimatnyttan med 40 procent. Produktion av sällsynta jordartsmetaller i Sverige skulle ge 80 procent lägre klimatpåverkan än motsvarande produktion i Kina, för grafit är motsvarande siffra 90 procent.

Mer om klimatomställningen för