Kemin

Kemin - Nyckeln till omställningen

Kemi är nyckeln till omställningen i de flesta industrier. Innovativ kemi är grunden för miljövänligare tillverkningsprocesser, solceller, återvinningsbara batterier, plast eller kläder av cellulosa, med mera. Svensk kemiindustri tillhör de främsta i världen inom hållbarhet. IKEM:s medlemsföretag arbetar hårt på fasa ut fossila råvaror och ställa om tillverkningsprocesserna för att minska klimatpåverkan.

85 procent lägre utsläpp till år 2045

IKEM:s medlemmar kan tillsammans minska sina utsläpp med upp till 85 procent till år 2045, motsvarande ca 4,7 Mt koldioxid. Minskade utsläpp inom kemiindustrin innebär till stor del nya råvaror och produktionsprocesser. Förutsättningarna varierar mellan IKEM:s medlemsföretag, beroende på produktion, drivmedel, livsmedel, läkemedel med mera kräver olika angreppsätt.

Fem strategier för minskade utsläpp

  • Klimatneutral energi (reduktionspotential 0,55-0,65 Mton): En kombination av elektrifiering, vätgas och biobränslen ersätter dagens bränslen, ofta för produktion av värme med mycket hög temperatur
  • Koldioxidavskiljning och lagring (CCS) (1,8-1,9 Mton): Infångning, transport och lagring av CO2
  • Biobaserade råvaror (1,7-1,8 Mton): Produktion av drivmedel och kemikalier från bioråvaror, ibland med helt nya produktionsprocesser och behov av vätgas som komplement
  • Cirkulär ekonomi – återvunna råvaror och CCU (0,6-0,7 Mton): materialåtervinning genom att jungfruliga råvaror ersätts med återvunnen plast, metaller eller avfall, eller infångad CO2 används i kombination med vätgas som råvara för produktion av kemikalier (CCU).
  • Resurseffektiva system: (0,2-0,3 Mton): Möjligheter att använda restprodukter så som spillvärme och utveckling av industriell symbios.

Stora investeringar och stort elbehov

Omställningen av kemiindustrin kommer att kräva stora investeringar, inte minst i forskning och teknikutveckling. I vissa fall kan biomassa börja användas direkt i befintliga processer. Elektrifiering kan ersätta förbränning för uppvärmning, främst låg- och medeltemperaturvärme men på längre sikt även värme med hög temperatur. Fossilfri vätgas är både en energikälla och en råvara som kräver mycket el.

Mer om klimatomställningen för