Skogen

Skogen - Navet i biokemin

Skogsnäringen är en central del av den gröna bioekonomin och omställningen till ett fossilfritt samhälle. Förnybar skogsråvara ger alternativ till fossilfria produkter och goda förutsättningar för en cirkulär ekonomi med väl fungerande processer för materialåtervinning. Träfiber som används inom pappersindustrin återanvänds sju gånger i olika pappersprodukter.

Förnybar råvara grunden för klimatomställningen

Sveriges skog- och skogsindustrier bidrar till klimatarbetet på främst tre sätt:

  • Substitution – förnybara skogsprodukter ersätter fossila produkter och minskar utsläpp vid tillverkningen
  • Kolsänkor – kol binds i skogsprodukter (t ex trähus och möbler) den växande skogen, aktivt brukad skog växer bättre och tar upp mer kol från atmosfären
  • Grön energi – skogsindustrin är nettoproducent av förnybar energi

Skogsnäringens stora bidrag till omställningen till en cirkulär bioekonomi förutsätter en ökad tillgång till biomassa från hållbart brukade skogar. Råvarutillgången sätter gränser för hur mycket fossila produkter som kan ersättas. Vitala skogar med hög tillväxt och god biologisk mångfald ger förutsättningar för produktion av såväl traditionella produkter (sågade trävaror, massa och papper) som nya innovativa träbaserade material och biodrivmedel.

Färdplan för fossilfrihet

Skogsindustriernas har tagit fram ett antal målbilder till 2030.

  • Skogsnäringens andel av BNP har fördubblats från 3 procent 2013 till 6 procent 2030.
  • Marknaden för träprodukter har breddats och värdet i leveranserna ökat – minst 50 procent av alla nya bostäder byggs med trästomme och en ökad andel av övriga byggnader byggs med trästomme.
  • Investeringar i forskning, innovation och demonstrationsanläggningar med koppling till skog och skogsindustri har fördubblats till 8 miljarder kronor per år.
  • Skogsnäringens leveranser av bioenergi har ökat.
  • Produktion av biodrivmedel baserat på skogsråvara har ökat – bedömningen är att den kan öka från 1 TWh till 10 TWh
  • Inga fossila drivmedel används i de arbetsmaskiner som används i skogsindustrin eller i skogsbruket

Fossilfria transporter kräver stora mängder el

Skogsnäringens industriprocesser är till mer än 95 procent fossilfria. Transporterna är dock till stor del beroende av fossila drivmedel. Förnybara biodrivmedel och elektrifiering av transporter och arbetsmaskiner har stor potential att ersätta diesel som drivmedel. Skogsindustrin är en av Sveriges största transportköpare.

Mer om klimatomställningen för