Industrin klimatomställning

Industrins klimatomställning kommer att kräva stora mängder fossilfri el

För att nå Sveriges klimatmål om att nettoutsläppen av koldioxid ska vara noll kommer en stor omställning ske i den svenska basindustrin. Omställningen kommer i stor utsträckning ske genom elektrifiering av industrin processer. Detta kommer att leda till en ökning av elbehovet på ca 200 % till 2045. Störst ökning förvänts i Stålindustrin. Även gruvindustrin förväntas kraftigt öka sin elanvändning. För kemiindustrin finns ett stort utfallsrum. Skogsindustrin förväntas ligga kvar på ungefär samma nivå som idag. Dock kan skogsindustrins egenproduktion av el, idag ca 6 TWh, minska om produktionen av biodrivmedel ökar eller om Bio-CCS införs inom skogsindustrin.

I grafen ovan är den senaste bedömningen av basindustrins elbehov 2045. Notera att den elanvändning som LKAB har aviserat är uppdelad mellan gruvorna och stålet, där den elanvändning som kan hänföras till produktion av järnsvamp ingår i stålet. Även 12 TWh från H2GS finns medräknat i stålet.