Tillväxt

Energi och tillväxt

Tillväxt är en förutsättning för vårt välstånd. Tillväxt skapas genom mer arbete, mer investeringar eller bättre utnyttjande av resurser. Utan människor i arbete som ger ekonomisk tillväxt skapas heller inga resurser till välfärden.

Det finns ett positivt samband mellan energianvändning och ekonomisk utveckling. Studier från bl.a. Frankrike, Tyskland och Japan visar på ett positivt samband mellan energitillförsel och BNP-tillväxt. Om energianvändningen minskar leder detta till att inkomsterna eller antalet sysselsatta sjunker. En rad studier har även funnit att branscher med stor energianvändning också står för stora delar av exporten. Det finns även ett mycket starkt samband mellan inkomstnivå och energianvändning i världen.

Den ökande energianvändningen drivs globalt, liksom här i Sverige, av snabbt växande behov. Konkurrensen om särskilt olja och naturgas kommer förmodligen att leda till stigande priser och i vissa lägen bristsituationer. Samtidigt hittas nya fyndigheter av så kallade okonventionella bränslen, tex. skiffergas och skifferolja. Dessa fyndigheter har redan idag, och spås i framtiden få en ytterligare större påverkan på de fossila bränslemarknaderna.

För att klara av sin befolknings ökande elbehov, utan att ytterligare öka utsläppen av växthusgaser, planeras också en utbyggnad av kärnkraften i många av världens länder. Redan idag byggs ny kärnkraft ibland annat Kina, Indien, USA, Ryssland och Finland. Bland länder som planerar för ny kärnkraft kan Ukraina, Storbritannien, Frankrike, Estland, Lettland och Litauen nämnas.