SAMMANFATTNING

SKGS avstyrker att den elhandlarcentriska modellen införs för den elintensiva industrin.

SKGS tillstyrker att en central informationshanteringsmodell för elmarknaden införs.

SKGS anser vidare:

  • Att införandet av elhandlarcentrisk modell och elmarknadshubb bör åtskiljas
  • Att monopol- och marknadsbaserad verksamhet inte ska blandas
  • Att den elhandarcentriska modellen kommer att ytterligare stärka marknadspositionen för vertikalt integrerade företag, utan att kundnyttan ökar
  • Att den elintensiva industrins perspektiv och behov inte i tillräcklig grad har beaktats vid framtagande av förslagen
  • Att åtgärder måste vidtas för att kundens data i elhubben inte lämnas ut till tredje part utan kundens godkännande
  • Att införande av elhubb måste förbättra leveranstid för och kvalitet på mätdata
  • Att ytterligare diskussioner måste föras om hur elhubben ska finansieras

Läs hela remissyttrandet här (pdf)