Vi baserar vårt avstyrkande på följande:

  • Att den nu gällande principen vid anslutning fortsatt måste gälla, d.v.s. att den som åsamkar en kostnad för elsystemet också ska stå för den samma.
  • Att förslagen inte är kompletta då de inte är fullt ut utredda, varken gällande total kostnad för samhället och kundkollektivet eller eventuella problem gentemot EU:s statsstödsregler eller rättsläget för en eventuell avgift.
  • Att kostnaderna för förslagen riskerar att sänka den elintensiva industrins internationella konkurrenskraft.
  • Att förslagen underminerar tilltron till elcertifikatssystemet och ökar de totala kostnaderna i elsystemet.
  • Att förslagen går emot Energimyndighetens egen tidigare dragna slutsats om att stöd till havsbaserad vindkraft utöver elcertifikatssystemet inte är samhällsekono-miskt motiverat före 2030

SKGS anser vidare:

  • Att uppdraget utformades på ett sätt som inte överensstämmer med Energi-kommissionens slutbetänkande
  • Att Energimyndigheten väljer att återge 2040-målet felaktigt

Läs hela remissyttrandet: Remissyttrande från SKGS över Statens energimyndighets rapport ER 2018:6 om slopande av anslutningskostnaden för havsbaserad vindkraft