SKGS tycker

Elsystemet ska alltid kunna tillgodose elanvändarnas behov

SKGS är ett samarbete mellan Sveriges största elanvändare branschorganisationerna för skog-, kemi-, gruv- och stålindustrierna. Inom ramen för samarbetet utvecklas basindustrins ståndpunkter i sakfrågorna som rör svensk elförsörjning. Utgångspunkten är att Sverige ska ha ett robust elsystem som alltid förmår att tillgodose elanvändarnas behov av fossilfri el till konkurrenskraftiga priser. Den sammanlagda kostnaden för elnät, elskatter och elproduktion – systemkostnaden – bestämmer i stor utsträckning den elintensiva industrins konkurrenskraft.

Stora mängder fossilfri el är grundförutsättningen för klimatomställningen. Genomförandet av basindustriernas färdplaner för fossilfrihet är nödvändiga för att nå det ambitiösa svenska klimatmålet om netto noll utsläpp senast år 2045.

SKGS värnar den svenska basindustrins långsiktiga konkurrenskraft. Kostnaden för el är en stor och ökande andel av industrins produktionskostnader. Klimatomställningen och elektrifieringen går fortare än beräknat, vilket ökar belastningen på elsystemet.

Förutsättningar för industrins konkurrenskraft

Om klimatmålen ska nås med bibehållen konkurrenskraft krävs:

 • Att Sverige planerar för en fördubblad elanvändning till år 2045.
 • Att konkurrenskraft och kostnadseffektivitet måste vara nyckelord för klimatomställningen.
 • Att det ska gå att bedriva industriell verksamhet i hela landet.

Konkreta åtgärder för att stärka elsystemet

För att säkerställa leveranssäker el till konkurrenskraftiga priser har SKGS identifierat ett antal åtgärder:

 • Regeringens Elektrifieringsstrategi måste omsättas i verkligheten.
 • En fördubblad elanvändning till 2045 ska vara en förutsättning för Svenska kraftnäts och andra myndigheters planering.
 • Proaktiv utbyggnad av infrastruktur, för att möta framtida behov.
 • Effektivare och mer förutsägbara tillståndsprocesser. Gäller för elproduktion, elnät såväl som för industriell verksamhet.
 • All fossilfri kraftproduktion behövs, i synnerhet i södra Sverige.
 • Befintlig kärnkraft, vattenkraft och kraftvärme behöver värnas.
 • Landbaserad vindkraft på kort sikt, havsbaserad vind och kärnkraft på längre sikt.
 • Hinder för ny kärnkraft, inklusive småskaliga modulära reaktorer (SMR), måste elimineras.
 • Industrin måste skyddas mot höga elkostnader och kunna konkurrera på lika villkor.
 • Möjligheten för en differentierad energiskatt på el för energiintensiv industri måste bibehållas i energiskattedirektivet.
 • Kompensation för indirekta kostnader måste övervägas även i Sverige.