Elsystem

Remiss – En stärkt effektreserv måste innehålla efterfrågeflexibilitet

SKGS har yttrat sig om Rapporten ” Framtidens kapacitetsmekanism för att säkerställa resurstillräcklighet på elmarknaden”. SKGS delar Svenska kraftnäts oro över effekttillräckligheten. På kort sikt behöver det ökade importbehovet hanteras med en utökad effektreserv som även innehåller efterfrågeflexibilitet. På längre sikt behöver effektreserven kompletteras eller ersättas med styrmedel som säkerställer att det finns tillräckligt med planerbar elproduktion, efterfrågeflexibilitet och energilager som deltar i den ordinarie marknaden för att klara en trygg elförsörjning till en konkurrenskraftig kostnad.