Energimyndigheten

Remissyttrande från SKGS över rapport ”Havsbaserad vindkraft”

SKGS avstyrker förslaget om ett särskilt stödsystem för havsbaserad vindkraft. SKGS anser:
*Att det regeringsuppdrag, som utgör grund för rapporten, är olyckligt formulerat
*Att frågan om framtida villkor för elproduktion – oavsett tekniklösning – bör beredas inom energikommissionen
*Att rapporten inte tillräckligt väl belyser den påverkan dess förslag skulle ha på hela elsystemet och på effektbalansen
*Att rapportens förslag inte är teknikneutralt och därför riskerar att snedvrida marknaden
*Att den samhällsnytta som kan uppnås vid implementering av rapportens förslag inte uppväger kostnaderna
*Att rapportens uppskattningar av framtida elpriser kan ifrågasättas

Svenska Kraftnät varnar för ökade svårigheter vid utfasning av kärnkraft, Energimyndigheten ser ingen risk för brist på el

Regeringen har gett i uppdrag åt Svenska kraftnät att, i nära dialog med Statens energimyndighet och Energimarknadsinspektionen, utreda hur elsystemet behöver anpassas för att hantera en situation med ökande andel variabel elproduktion. Den 25 maj skickade Svensk Kraftnät (SvK) en första delrapport (2015/929) till regeringen med titel ”Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion”.