havsbaserad vindkraft

Remissyttrande från SKGS över rapport ”Havsbaserad vindkraft”

SKGS avstyrker förslaget om ett särskilt stödsystem för havsbaserad vindkraft. SKGS anser:
*Att det regeringsuppdrag, som utgör grund för rapporten, är olyckligt formulerat
*Att frågan om framtida villkor för elproduktion – oavsett tekniklösning – bör beredas inom energikommissionen
*Att rapporten inte tillräckligt väl belyser den påverkan dess förslag skulle ha på hela elsystemet och på effektbalansen
*Att rapportens förslag inte är teknikneutralt och därför riskerar att snedvrida marknaden
*Att den samhällsnytta som kan uppnås vid implementering av rapportens förslag inte uppväger kostnaderna
*Att rapportens uppskattningar av framtida elpriser kan ifrågasättas