Nättariffer

Synpunkter från SKGS för framtida elnätsreglering

Vid utformning av framtida elnätsreglering anser SKGS att Energimarknadsinspektionen (hädanefter Ei) måste ta fasta på följande:

• Att utvecklingen av nättarifferna har en direkt påverkan på basindustrins internationella konkurrenskraft
• Att nätbolag per definition bedriver verksamhet med låg risk
• Att kundens intresse ska tas tillvara på ett bättre och mer aktivt sätt än idag
• Att vid beräkning av kapitalbasen ska denna baseras på ursprungliga investerings-kostnader nedräknade med normala avskrivningar
• Att övergångslösningen för utrustning över 38 år ska tas bort
• Att avkastningsräntan ska regleras i förordning
• Att anslutningsavgifter inte ska inkluderas i kapitalbasen

Remissyttrande från SKGS över Svenska Kraftnäts (SvK) nätutvecklingsplan

SKGS har getts möjlighet att delge sina synpunkter på Svenska Kraftnäts (SvK) nätutvecklingsplan och lämnar följande svar

SKGS anser:
• Att planen är välskriven men har brister i hur samhällsnyttan analyseras
• Att reinvesteringar i existerande nät måste prioriteras
• Att en diskussion måste till om avvägning mellan nytta och kostnad för politiskt framdrivna investeringar
• Att de förväntade höjningarna av effektavgiften är oacceptabla
• Att producenterna måste bära större del av de ökade kostnaderna
• Att den försämrade effektbalansen i SE3 och SE4 är mycket oroande
• Att det blir ökad risk för prisskillnader mellan södra och norra Sverige